redstone.cz

Izolační a sanační deska redstone Clima Plus

Izolační a sanační deska redstone Clima Plus

Vlastnosti:

Clima Plus je izolační a sanační deska pro vnitřní použití. Sanační desky Clima Plus jsou vyrobeny z křemičitanu vápenatého. Mikroporézní kapilárně aktivní struktura umožňuje difúzi vodních par a kapilární vedení vody. Desky jsou schopny absorbovat více než dvojnásobek vlastní hmotnosti vody bez deformace. Při klesající relativní vlhkosti je tato voda odevzdávána zpět do vzduchu v místnosti. Povrch přitom zůstává suchý a je trvale zabráněno tvorbě plísní. Vlastnosti regulace vlhkosti zajišťují zdravé a příjemné klima v místnosti. Tepelně izolační vlastnosti desky zvyšují teplotu povrchu vnitřní stěny a zabraňují vzniku kondenzátu. Sanační desky Clima Plus neobsahují minerální vlákna, azbest, formaldehyd ani freony. Desky jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1. Montáž je snadná díky přímému lepení na plochy stěn.
Sanační desky Clima Plus se používají k vnitřnímu zateplení, pro regulaci vlhkosti vzduchu a klimatu v místnosti a pro zamezení tvorby plísní v důsledku vnitřní kondenzace. Desky slouží k vnitřní tepelné a zvukové izolaci, sanaci stěn nasáklých kondenzovanou vodou, rekonstrukci prostorů po poškození ohněm, vodou a plísněmi. Desky je možno použít na sanaci vlhkosti zdiva, které není postiženo silnými výkvěty solí a jejich hmotností vlhkost je maximálně do 10 %. Trvalé stavební škody, např. vadná horizontální izolace nebo netěsnost fasády, musí být v každém případě odstraněny.
Desky se lepí na jakýkoli čistý, nosný a rovný podklad odolný vůči vlhkosti, jako je zdivo, beton, pevné starší omítky, nosné starší nátěry a vrstvy (ne na dřevo nebo tapety).

Technické údaje:

Formát:

1,200 x 750 mm

Objemová hmotnost:

0,36 g/cm3

Pevnost v ohybu za sucha (hodnota zlomu):

1,1 N/mm2

Pevnost v tlaku:

1,6 N/mm2

Deformace při 50 % až 90 % relativní

vlhkosti vzduchu:

0,01 %

Součinitel difúzního odporu:

μ=5

Koeficient absorpce vody:

77,5 kg/(m2.h0,5)

PP

PP

Hodnota nasycení vodou:

83 obj. %

Hodnota pH:

cca 9 ‐ 10

Součinitel tepelné vodivosti

λ = 0,070 W/(mK)

Třída reakce na oheň:

nehořlavá A 1

Příprava podkladu: 

Znečištěné plochy důkladně vyčistěte, odstraňte zbytky, které by mohly snížit přilnavost tak, aby vzniknul nosný, pevný a čistý podklad bez dutin v omítce. Otlučte dutiny v omítce a vyštukujte do hladka. Suché, silně savé podklady před nalepením navlhčete, aby bylo zabráněno rychlému odvodu vody z lepidla do podkladu. Před lepením nutno odstranit zbytky oleje po bednění. Tapety je třeba předem odstranit. Pro lepení sanačních desek ClimaPlus musí být podklad odolný proti vlhkosti, čistý od solí poškozujících stavbu a plísní.

Zpracování: 

Přiřezávání sanačních desek:
Desky lze rychle a přesně přiříznout ruční nebo elektrickou pilou. Hrany desek na straně povrchové úpravy opracujte po celém obvodu škrabkou jako přípravu na zatmelení styčných spár.

Lepení sanačních desek:

Sanační desky Clima Plus se lepí výhradně celoplošně speciálním lepidlem redstone MCS, redstone MC nebo redstone OC (dle stavu podkladu) naneseným celoplošně ozubenou špachtlí (zub minimálně 10 mm). Lepidlo může být nanášeno jak na podklad, tak i na zadní stěnu desky (hrubý povrch). Požadovaná tloušťka lepicího lože může být konkrétně předepsána pro jednotlivé aplikace. Sanační desky ClimaPlus redstone se pokládají odspoda nahoru s pevným sesazením (na vazbu, bez křížových spár), v rovině a bez posunu. Styčné spáry sanačních desek Clima Plus redstone je při pokládání pod sebe třeba slabě slepit používaným lepidlem redstone. Mezi lepením a celoplošným stěrkováním je nutno dodržet technologickou přestávku 24 hodin. Desky nesmí mít přímý kontakt s podlahou, pro zabránění nepřípustného přenosu smykových sil. Vzdálenost od podlahy lze velmi dobře vymezit podložením stěrkové lemovky. Je možné přídavné mechanické upevnění talířovými hmoždinkami odolnými vůči korozi. Na stropních plochách je obecně zapotřebí připevnění 5 hmoždinkami na každé desce (3,3 kusu/m²) přímo po přilepení. V povrchu desek je pro lícující montáž hmoždinek zapotřebí vyfrézovat otvor do hloubky cca 3 mm.

Penetrační nátěr a tmelení sanačních desek:

24 hodin po přilepení sanačních desek Clima Plus redstone je nejprve třeba celoplošně nanést silikátový penetrační nátěr. Nátěr se nanáší štětkou nebo válečkem. Oblasti hran je též třeba opatrně natřít. Po 2 – 4 hodinách schnutí (v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu) musí být styčné spáry nejprve zatmeleny stěrkovacím tmelem redstone a po zaschnutí vybroušeny do roviny. Rohy chráníme nalepením rohových lišt z umělé hmoty nebo hliníku.

Povrchová úprava sanačních desek:

Jelikož princip funkce Clima Plus spočívá v kapilaritě, difúzi a odpařování, nesmí povrchová úprava tyto vlastnosti omezit ‐ je nutné používat výhradně systémové komponenty, tj. lepidlo a stěrkové hmoty a nátěry; tapety, nátěry nebo omítky musí v každém případě umožňovat dostatečnou difúzi.

Upozornění: skladba systému pro danou realizaci je vždy konkrétně specifikována s ohledem na provedené počítačové simulace, zohledňující stav a charakter objektu, stěn a užívání.

Tapety:

Lepení tapet na povrch systému se nedoporučuje.

Nátěr:

Před nátěrem musí být desky celoplošně ošetřeny tmelem redstone. Pro přetření použijte interiérovou silikátovou barvu s příznivou schopností difúze vodních par. Sanační desky Clima Plus redstone nesmí být v žádném případě natírány olejovými, latexovými nebo jinými barvami, které neumožňují difúzi.

Omítka:

Před omítnutím je třeba desky celoplošně ošetřit tmelem redstone. Poté je nejprve třeba nanést penetrační nátěr, jak je popsáno výše. Jako lícní omítky lze použít paropropustné omítky s různými velikostmi zrn.

Podmínky zpracování:

Desky nezpracovávejte, pokud je teplota vzduchu a podkladu nižší než +5 °C.

Forma dodávky:

Sanační desky Clima Plus redstone se dodávají na paletách.

Skladování:
Sanační desky Clima Plus redstone skladujte vodorovně na suchém místě, chráněném proti vlhkosti. Při vodorovném skladování na dřevěných lištách dbejte na to, aby nebyla mezi sousedícími lištami překročena vzdálenost 30 cm a aby byla dodržována maximální výška ve stohu 1,0 m.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu