redstone.cz

Antikondenzační nátěr redstone WOS


K zabránění, nebo omezení vzniku vodního kondenzátu na stěnách ‐ k vytvoření příjemného a zdravého klima v místnosti. K zabránění, nebo omezení vzniku plísní.

Vhodný na běžné podklady – omítka, beton, porobeton, cihly, desky z křemičitanu vápenatého, kovové plochy opatřené antikorozním základním nátěrem nebo jinou antikorozní úpravou, staré a pevné nátěry (minerální, disperzní, alkydové).

Vlastnosti:

Pojivová báze ‐ akrylátová disperze na vodní bázi, bez rozpouštědel.

Vysoká propustnost vodních par a speciální geometrie povrchu nátěru zabraňuje vzniku vodního kondenzátu (mikropórovitá struktura).

Materiál umožňuje aplikaci nátěrem, nebo stříkáním a tvorbu různých struktur.

Všeobecné pokyny pro zpracování:

Před zahájením práce provést analýzu příčin vad, které chceme odstranit (analýza vlhkosti ...).

Příprava podkladu:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, pevný a bez znečištění plísněmi či nečistotami. Podklad nesmí být napaden plísní – k jejímu odstranění použijte přípravek Odstraňovač plísní redstone SUS. U podkladů s obsahem sádry musí být podklad předem nutně ošetřen přípravkem redstone SUS.
Tapety napadené plísní je nutno důkladně odstranit a stěnu pod tapetami ošetřit SUS.

U silně sajících podkladů ošetřených výše uvedeným způsobem je nutno aplikovat silikátový penetrační nátěr.

Zpracování:

Materiál nezpracovávat při teplotách podkladu nebo teplotě okolí pod +5 ºC, nebo za přímého slunečního svitu. Antikondenzační nátěr před aplikací promíchejte (pomalu nebo v nízkých otáčkách).

V případě nutnosti možno zředit do 5 % vodou. V případě, že máte materiály různých výrobních šarží (číslo šarže je na obalu), materiály smíchejte před zpracováním dohromady. Ideální je použít materiál barevně netónovaný. V případě nutnosti možno natónovat pouze do světlých odstínů pomocí disperzních tónovacích barev. Nanášení nátěru je možno provádět válečkem, štětcem, štětkou, nebo stříkáním.

Spotřeba minimálně 1 kg/m²  zaručuje správnou funkci nátěru (aplikace menšího množství omezuje správnou funkci nátěru). Obvykle je tato spotřeba docílena dvěma nátěry. Další nátěr je vhodné aplikovat až na zaschlý předchozí nátěr. Na 2. nátěru vytvořit finální strukturu povrchu dle individuální potřeby. Při normálních klimatických podmínkách a větrání místnosti je tato povrchová úprava suchá po 24 hodinách. Nátěr již nepřetírejte jinými nátěrovými hmotami, došlo by k znehodnocení funkce tohoto nátěru. Úplné vytvrdnutí nátěru následuje v několika dnech. Nářadí čistíme okamžitě po použití vodou.

Pracovní ochrana:

Dodržujte obvyklá hygienická pravidla a zásady ochrany při práci s nátěry. Při delším kontaktu nátěru s kůží se mohou vyskytnout příznaky podráždění kůže, proto je lepší pracovat v rukavicích. Při aplikaci stříkáním používejte ochranné brýle. V případě, že se dostane nátěr do očí, ihned řádně vyplachovat vodou a vyhledat lékařskou pomoc. Při práci a po zpracování materiálu dostatečně větrat.

Skladování:

Antikondenzační nátěr skladujte v suchu a chladu, v uzavřené nádobě, nevystavujte mrazu. Trvanlivost minimálně 24 měsíců – v originální uzavřené nádobě skladované v suchu a chladnu.

Balení:

5 kg, 20 kg

Likvidace materiálu a obalů:

Nevytvrzený materiál smíchat s cementem a nechat ztvrdnout, následně likvidovat jako komunální odpad. Tekutý výrobek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabránit vniknutí do kanalizace, povrchových a spodních vod a do půdy.
Zbytky materiálu po důkladném vyschnutí je možno likvidovat jako komunální odpad. Obaly se zbytky materiálu je nutno likvidovat stejně jako materiál samotný. Prázdné, řádně vyčištěné obaly mohou být předány k recyklaci.

Bezpečnostní informace:
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES. Neobsahuje organická rozpouštědla.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálů nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu, nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Soubory ke stažení:


Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu