redstone.cz

FASO 20 V


Tento technický list platí pro výrobu a použití maltové směsi FASO 20 V v souladu s ČSN EN 998-1.

Složení:

Jednosložková směs na bázi vápenného pojiva, přírodních plniv, vhodných přísad, vytvářejících částečně hydraulický efekt a dalších modifikujících přísad. Omítka však neobsahuje cement, sádru ani polymerní přísady. Zrnitost směsi je 0 – 4 mm nebo 0 – 2 mm. Na základě objednávky zákazníka je možno vyrobit v nehydrofobizovaném provedení.

Použití:

Čistě vápenná jádrová omítka FASO 20 V je použitelná pro všechny běžné typy zdiva ve vnitřním i venkovním prostředí, lze ji aplikovat i na trvale vlhké podklady (omítka však, oproti sanační, nezamezí projevům této vlhkosti na povrchu). Složení omítky zajišťuje nízký difuzní odpor a relativní pružnost vrstvy. Výrobce však doporučuje v případech dlouhodobého či trvalého vyššího zavlhčení použít sanační omítkový systém na vápenné pojivové bázi Z-SAN V. Omítku lze zpracovat do konečné podoby, opatřit štukovou vrstvou a nebo vhodným typem nátěru (vápenný, silikátový – po dokonalém vyzrání). FASO 20 V je - vzhledem ke svému složení - zejména určena pro opravy a obnovu omítek historických staveb a jako podkladní omítka pro sanační a zateplovací systémy redstone.

Aplikace:

Podklad připravte tradičním způsobem: odstraňte jeho nesoudržné části (tj. starých omítek; v případě uvolněných nebo narušených prvků podkladního zdiva proveďte nejprve jejich doplnění či přezdění). Podklad musí být dále bez nečistot a prachu. Silně savé podklady předvlhčete.
Na předmětných plochách dlouhodobě vlhkých stěn nepoužívejte sádru (ani pro kotvení instalačních vedení). Malta se připraví smícháním sypké složky s vodou v poměru cca 0,18 – 0,20 l vody na 1 kg směsi, tj. 4,5 – 5,0 l vody na pytel 25 kg, na vláčnou, snadno aplikovatelnou maltu. Pro míchání lze použít všech typů míchacích zařízení (míchačky spádové nebo s nuceným mícháním či elektrická šneková míchadla).
Nanášejte běžnou zednickou technikou v tloušťce maximálně 20 mm v jedné vrstvě. V případě nutnosti nanášení druhé vrstvy povrch předchozí vrstvy ponechte hrubý či zdrsněte. Nahozenou plochu nejprve strhněte latí a ponechte zrát. Povrch zahlaďte dřevěným hladítkem až poté, kdy se začnou po cca 2 hod objevovat v plastickém stavu lokálně trhliny vlivem vysychání. Tímto postupem vytvoříte kvalitní kompaktní povrch.
K úpravě povrchu doporučujeme použít čistě vápenného štuku FASO 10 V. Pro finální nátěr doporučujeme používat zásadně barev s nízkým difúzním odporem vůči prostupu vodní páry. Nejvhodnější jsou barvy vápenné (např. COLORCIT, FRESCOL) či silikátové (např. ProfiTec). Vápenné barvy lze aplikovat již cca 4 dny po aplikaci omítky, barvy silikátové však až po důkladném vyzrání (zkarbonatování) – nutno posoudit pH vrstvy, časová prodleva však je 3 až 12 týdnů.
Venkovní práce neprovádějte za přímého deště nebo za silného větru. Při vyšších teplotách přímo osluněné plochy zastiňte. Zpracovávejte při teplotách vzduchu, podkladu i malty nad +5 °C a pod +30 °C.
S dotazy týkajícími se aplikace sanačních omítek se obraťte na výrobce, případně vašeho prodejce.

Deklarované charakteristiky:

Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty: 1630 ± 50 kg/m3
Pevnost v tlaku: po 28 dnech minimálně 1,4 MPa (CS I), po 90 dnech
Přídržnost k podkladu (beton): minimálně 1,5 MPa min. 0,15 MPa, FP: způsob odtržení: A
Kapilární absorpce vody: W1
Faktor difuzního odporu prostupu vodní páry: μ<12
Tepelná vodivost: 0,9 W/m.K
Reakce na oheň: A1 (nehořlavá)
Mrazuvzdornost, 5 cyklů: > 0,8
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: minimálně 0,2 MPa
Barva: bílá až béžová
Sypná hmotnost: 1300 ± 50 kg/m3
Dávka vody: 0,18 – 0,20 l/kg hmoty, tj. 4,5 – 5,0 l/pytel 25 kg
Zpracovatelnost: 90 minut od smíchání s vodou
Spotřeba: 16,5 - 17 kg/m²/1 mm nanášené tloušťky
Dodatečné přidávání pojiva, písku a přísad nebo prosévání směsi se nedoporučuje.

Ochrana zdraví:

Výrobek obsahuje vápno. Směs může mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznice, stejně jako jiné materiály obdobného charakteru. Při práci chraňte pokožku a sliznice před přímým kontaktem. Za tímto účelem používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory. Podrobné informace – viz bezpečnostní list výrobku.

Skladování, trvanlivost:

Směs je dodávána v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálů nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Soubory ke stažení:


Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu