redstone.cz

Izolační klín redstone Clima Plus

Izolační klín redstone Clima Plus

Vlastnosti:

Izolační klín redstone Clima Plus je je zhotoven z totožného materiálu jako izolační a sanační deska Clima Plus a je určen pro vnitřní použití. Klín Clima Plus jsou vyrobeny z křemičitanu vápenatého. Mikroporézní, kapilárně aktivní struktura umožňuje difúzi vodních par a kapilární vedení vody. Klíny jsou schopny absorbovat více než dvojnásobek vlastní hmotnosti vody bez deformace. Při klesající relativní vlhkosti je tato voda odevzdávána zpět do ovzduší v místnosti. Povrch přitom zůstává suchý a je trvale zabráněno tvorbě plísní. Tepelně izolační vlastnosti klínu a desky zvyšují teplotu povrchu vnitřní stěny a zabraňují vzniku kondenzátu. Klíny Clima Plus neobsahují minerální vlákna, azbest, formaldehyd ani freony. Klíny jsou nehořlavé – třída reakce na oheň A1. Montáž je snadná díky přímému lepení na plochy stěn.
Klíny Clima Plus se používají k vnitřnímu zateplení jako eliminace nežádoucích vlivů tepelných mostů, pro regulaci vlhkosti vzduchu a klimatu v místnosti a pro zamezení tvorby plísní v důsledku vnitřní kondenzace. Klíny a desky slouží k vnitřní tepelné a zvukové izolaci, sanaci stěn nasáklých kondenzovanou vodou, rekonstrukci prostorů po poškození ohněm, vodou a plísněmi. Klíny a desky je možno použít na sanaci vlhkosti zdiva, které není postiženo silnými výkvěty solí a jejich hmotností vlhkost je maximálně do 10%. Trvalé stavební škody, např. vadná horizontální izolace nebo netěsnost fasády, musí být v každém případě odstraněny.
Klíny se lepí na jakýkoli čistý, nosný a rovný podklad odolný vůči vlhkosti, jako je zdivo, beton, pevné starší omítky, nosné starší nátěry a vrstvy (ne na dřevo nebo tapety).

Technické údaje:

Formát v mm:

1000 x 250 x 25 až 1*

Objemová hmotnost:

0,36 g/cm3

Pevnost v ohybu za sucha (hodnota zlomu):

1,1 N/mm2

Pevnost v tlaku:

1,6 N/mm2

Deformace při 50 % až 90 % relativní vlhkosti vzduchu:

0,01 %

Součinitel difúzního odporu:

μ = 5

Koeficient absorpce vody:

77,5 kg/(m2.h0,5)

PP

PP

Hodnota nasycení vodou:

83 obj. %

Hodnota pH:

cca 9 ‐ 10

Součinitel tepelné vodivosti

λ = 0,070 W/(mK)

Třída reakce na oheň:

nehořlavá A 1

* výrobce si vyhrazuje právo na změnu formátu desky

Příprava podkladu:
Znečištěné plochy důkladně vyčistěte, odstraňte zbytky, které by mohly snížit přilnavost tak, aby vznikl nosný, pevný a čistý podklad bez dutin v omítce. Otlučte dutiny v omítce a vyštukujte do hladka. Suché, silně savé podklady před nalepením navlhčete, aby bylo zabráněno rychlému odvodu vody z lepidla do podkladu. Před lepením nutno odstranit zbytky oleje po bednění. Tapety je třeba předem odstranit.

Pro lepení klínů Clima Plus musí být podklad odolný proti vlhkosti, čistý od solí poškozujících stavbu a plísní.

Zpracování:

Přiřezávání klínů:
Klíny lze rychle a přesně přiříznout ruční nebo elektrickou pilou.

Lepení sanačních klínů:

Klíny Clima Plus se lepí výhradně celoplošně speciálním lepidlem redstone MCS, redstone MC, nebo redstone OC (dle stavu podkladu) naneseným celoplošně ozubenou špachtlí (zub minimálně 10 mm). Lepidlo může být nanášeno jak na podklad, tak i na stěny klínu (hrubý povrch). Požadovaná tloušťka lepicího lože může být konkrétně předepsána pro jednotlivé aplikace. Styčné spáry klínů Clima Plus je dobré slepit používaným lepidlem redstone. Mezi lepením a celoplošným stěrkováním je nutno dodržet technologickou přestávku 24 hodin. Klíny nesmí mít přímý kontakt s podlahou, pro zabránění nepřípustného přenosu smykových sil.

Penetrační nátěr a tmelení klínů:

24 hodin po přilepení sanačních klínů Clima Plus redstone je nejprve třeba celoplošně nanést silikátový penetrační nátěr ProfiTec P460. Nátěr se nanáší štětkou nebo válečkem. Oblasti hran je též třeba opatrně natřít. Po 2 – 4 hodinách schnutí (v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu) musí být styčné spáry nejprve zatmeleny stěrkovacím tmelem redstone a po zaschnutí vybroušeny do roviny.

Povrchová úprava klínů:

Jelikož princip funkce Clima Plus spočívá v kapilaritě, difúzi a odpařování, nesmí povrchová úprava tyto vlastnosti omezit ‐ je nutné používat výhradně systémové komponenty, tj. lepidlo a stěrkové hmoty a nátěry nebo omítky musí v každém případě umožňovat dostatečnou difúzi. K finálnímu nátěru používáme silikátovou vnitřní barvu ProfiTec P457. 
Upozornění: skladba systému pro danou realizaci je vždy konkrétně specifikována s ohledem na provedené počítačové simulace, zohledňující stav a charakter objektu, stěn a užívání.

Tapety:

Lepení tapet na povrch systému se nedoporučuje.

Nátěr:

Před nátěrem musí být klíny celoplošně ošetřeny tmelem redstone. Pro přetření použijte interiérovou silikátovou barvu s příznivou schopností difúze vodních par. Klíny Clima Plus redstone nesmí být v žádném případě natírány olejovými, latexovými nebo jinými barvami, které neumožňují difúzi.

Omítka:

Před omítnutím je třeba klíny celoplošně ošetřit tmelem redstone. Poté je nejprve třeba nanést penetrační nátěr, jak je popsáno výše. Jako lícní omítky lze použít paropropustné vápenné omítky s různými velikostmi zrn.

Podmínky zpracování:

Klíny nezpracovávejte, pokud je teplota vzduchu a podkladu nižší než +5 °C.

Forma dodávky:

Klíny Clima Plus redstone se dodávají v papírových kartonech.

Skladování:

Klíny skladujte v suchu a v krabicích na rovné ploše, aby se zabránilo deformaci klínů.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Soubory ke stažení:


Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu