redstone.cz

Minerální tepelně izolační deska redstone PURA

Minerální tepelně izolační deska redstone PURA

PURA se používá jako tepelně izolační deska pro systém vnitřního zateplení a k tepelné izolaci stropů bez použití parozábrany.

Specifikace: Jedná se o systém vnitřního zateplení tolerující vznik kondenzátu na principu minerálních tepelně izolační kapilárně aktivních nehydrofobizovaných desek z křemičitanu vápenatého bez obsahu cementu a hliníku s kapilární aktivitou na 100 % plochy a objemu. Součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK. Kapilární transport w > 12,00 kg/m2h0,5. Příjem vody podle normy EN 1609 wp > 10 kg/m2. Měrná tepelná kapacita c < 1000 J/kgK. Třída reakce na oheň 1A (nehořlavá).

Vlastnosti:

Jednotka:

hodnota

Složení materiálu:

-

vápenný hydrát, křemičitý písek

Rozměry:

mm

580 x 380 (+/- 0,8 %)

Plocha desky:

m2

0,2204

Tloušťka:

mm

50/60/80/100/120 (+/- 2 mm)

Třída reakce na oheň podle ČSN, DIN:

-

A1, nehořlavý materiál

Měrná hmotnost:

kg/m3

101 < p < 130

Pevnost v tlaku:

N/mm2

> 0,150

Součinitel tepelné vodivosti λ:

W/(m.K)

0,042

Faktor difúzního odporu µ

-

5

Měrná tepelná kapacita C:

J/kgK

950 (+/- 50)

Kyselost pH

-

>9,5

Odolnost proti otěru:

N/mm2

>0,085

Koeficient příjmu vody w:

kg/(m2h0,5)

13,9

Volné nasycení vodou:

objemová %

55,4

Příjem vody (EN 1609):

kg/m2

>10

Rovnovážný obsah vlhkosti UV,80 (DIN EN ISO 12571):

objemová %

0,56

Praktický obsah vlhkost Um,80:

M.%

4,8

Praktický obsah vlhkost Um,80

kg/m3

5,6

U údajů se jedná o střední hodnoty, které jsou průběžně přeměřovány uznávanou metodikou. Praktické hodnoty mohou být poznamenány mírnými výkyvy danými produkcí materiálu.

Všeobecné pokyny pro zpracování:

Před vlastní realizací vnitřního zateplení se doporučuje provést počítačovou simulaci. Počítačová simulace zaručí správnou budoucí funkci systému vnitřního zateplení. Velký význam má přípravná fáze vnitřního zateplení, která zaručí správnou funkci systému. Již ve fázi zámyslu (před případnými bouracími, nebo rekonstrukčními pracemi) se vyplatí využít poradenství: +420 602 221 220, moc.liamg@enotsder.amiz .

Příprava podkladu:

Minerální podklad pro montáž redstone Pura musí být suchý, čistý, rovný, pevný, bez znečištění (např. bez solí jako následek vlhkosti zdiva, asfaltu, oleje atd.) a vhodný pro lepení minerálním lepidlem. V případě nutnosti vyrovnání podkladu je vhodné použít podkladní a vyrovnávací vápennou omítku Z SAN 30V. V nejasných případech proveďte zkoušku lepení. Silně savé podklady musí být navlhčeny. Jako nevhodné pro lepení jsou podklady obsahující sádru.

Zpracování:

Komponenty systému: desky PURA, silikátová penetrace, lepidlo redstone OC, armovací skelná tkanina, tmel redstone OC, silikátový vnitřní nátěr nebo difuzně otevřená finální úprava podle přání zákazníka (silikátové omítky, vápenné omítky, jílové omítky …). Desky nezpracovávejte, pokud je teplota vzduchu a podkladu nižší než +5 °C.
Tvarově stálou desku Pura lze běžnou pilou snadno přiříznout na požadovaný rozměr. Zpracování desky je velmi snadné, a proto lze velmi jednoduše zhotovit i izolační klíny nebo jiné tvary pro zaoblení a instalaci vedení energie. Lepidlo redstone OC namíchejte podle návodu výrobce a naneste jej dle doporučení ozubenou špachtlí (výška zubu cca 8 mm) na podklad nebo desku. Nikdy nenanášejte lepidlo bodově. Při velkých nerovnostech se doporučuje předchozí vyrovnání podkladu vyrovnávací lehčenou omítkou. Plochu určenou k lepení napenetrujte silikátovou penetrací ProfiTec P460. Montáž a vyrovnání desky redstone PURA se provádí rovnoměrným přitlačením k podkladu. Izolační desky by měly být pokládány vždy s posunem o čtvrtinu a těsně k sobě. Nenechávejte otevřené spáry mezi jednotlivými deskami, respektive je uzavřete přitlačením na sebe. Desky PURA se k sobě přitlačí na doraz. Desky se mezi sebou z boku nelepí.
Na nalepené desky se aplikuje armovací souvrství (tmel redstone OC, armovací skelná tkanina, tmel redstone OC). Armovací souvrtství se napenetruje silikátovou penetrací ProfiTec P460. 
Hrany by měly být před mechanickým poškozením chráněny rohovými lištami (např. z plastu, ušlechtilé oceli nebo hliníku). Lišty se fixují speciálním lepidlem redstone OC.
Povrch desek redstone PURA lze upravit difuzně otevřenými nátěry a omítkami. Jako nátěr se obvykle používá silikátová vnitřní barva ProfiTec P457. Jako omítka se obvykle používá vápenná jádrová omítka FASO 20 V s finálním vápenným štukem FASO 10 V. Při zámyslu použití jiných difuzně otevřených povrchových nebo jiných úprav se doporučuje využít poradenství.
Při kotvení systému redstone PURA na svislé stavební konstrukce se nepoužívají kotvící prvky nebo hmoždinky. Při kotvení na strop se doporučuje využít poradenství.

Pracovní ochrana:

Při práci s deskou PURA se doporučuje používat běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle atd. Při řezání desky se mohou ovolňovat prachové částice, proto se doporučuje chránit dýchací cesty běžným respirátorem proti prachu.

Skladování:

Skladovat v suchu na rovné ploše. Pozor na možnost rozlomení desky, je křehká.

Balení:

Na paletách v balících. Tloušťka desky 50 mm – 12 kusů v balíku. 60 mm – 10 kusů. 80 mm – 7 kusů. 100 mm – 6 kusů. 120 mm – 5 kusů.

Likvidace materiálu:

Nejedná se o nebezpečný materiál. Minerální materiál likvidovat v rámci běžného stavebního nebo komunálního odpadu.

Bezpečnostní informace:

Deska PURA nepodléhá žádné bezpečnostní klasifikaci. Nejedná se o nebezpečný materiál.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu