redstone.cz

Silikátová penetrace ProfiTec, koncentrát P460

Silikátová penetrace ProfiTec, koncentrát P460

Druh výrobku:

Penetrační prostředek na zředění silikátové barvy na bázi vodního roztoku křemičitanu draselného.

Možnosti použití:

K penetračním nátěrům minerálních podkladů, k ředění fasádních a silikátových barev P451, P455.

Vlastnosti:

Mléčně zbarvená kapalina. Po správné aplikaci netvoří film, zpevňuje podklad a zrovnoměrňuje jeho savost. Po správné aplikaci zůstává podklad stále paropropustný.

Podklad:

Podklad musí být pevný, suchý ( maximálně 5,5 obj. % vlhkosti ), čistý. Opravená místa fluátovat, nechat vyschnout. Staré podklady omýt silným proudem vody popřípadě silným proudem vodní páry. Nepevné podklady odstranit a podklad následně omýt vodou. Nevhodné jsou podklady s výkvěty solí, akrylátové disperzní nátěry, lakované podklady, tapety z umělé hmoty, dřevo, podklady obsahující sádru a podklady ošetřené akrylátovými penetracemi. Dráždivý Xi.

Postup, způsob nanášení:

Pro penetrační nátěry pod silikátové nátěry ředit vodou v poměru 1 ‐ 2 díly P460 + 1 díl čisté vody. Aplikovat nejlépe štětkou.

(!) Zvláštní upozornění: Okolí pracovních ploch, obzvláště sklo, keramiku, přírodní kámen, kovy a lakované plochy pečlivě přikrýt. Případné nežádoucí skvrny ihned omýt vodou ‐ jinak nebezpečí naleptání.

obr. Xi dráždivýVydatnost:

8 ‐ 10 m2/l dle savosti podkladu

Doba schnutí: 

dle klimatických podmínek a druhu podkladu 6 ‐ 24 hod

Teplota při zpracování: 

minimálně +5 °C, optimálně +15 až +20 °C

Stupeň lesku: 

netvoří film

Pojivová báze: 

roztok křemičitanu draselného

Barevný tón, tónování: 

po zaschnutí téměř transparentní. Není určeno pro tónování.

Ředidlo, čištění nástrojů: 

voda

Měrná hmotnost: 

 1,0 kg/l

Skladování: 

v suchu a chladu, chránit před mrazem. Minimální doba skladování ‐ uvedeno na obalu.

Bezpečnostní opatření:

Označení podle vyhlášky č. 355/2002 Sb.

Výstražný symbol: 

 Xi dráždivý

Standardní věty označující specifickou rizikovost (R‐věty):

  • R38 dráždí kůži
  • R41 nebezpečí vážného poškození očí

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S‐věty):

  • S2 uchovávejte mimo dosah dětí
  • S24/25 zamezte styku s kůží a očima
  • S26 při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
  • S36/37/39 používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít
  • S46 při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal, nebo označení

První pomoc:

  • při nevolnosti ‐ zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple
  • při styku s kůží ‐ důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo
  • při zasažení očí ‐ vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat minimálně 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu: 

 ve sběrnách, nebo na skládkách nebezpečného odpadu

27. 5. 2013

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Na veškeré dotazy vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování ‐ z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek vašeho zpracování.

Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o., Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e‐mail: zc.treffem@treffem ; www.meffert.czDotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu