redstone.cz

Lepidlo redstone OC

Lepidlo redstone OC

Lepidlo pro lepení desek systému redstone Clima Plus (vnitřní zateplení a sanace vlhkého zdiva), systému vnitřního zateplení Pura a systému desek USP (sanace vlhkého zdiva suchou cestou) na podklady, které neobsahující sádru. Není odolné proti sulfátům. Na podklady obsahující sádru nebo sulfáty se používá lepidlo redstone MCS.

Vlastnosti:

Lepidlo na bázi portlandského cementu.

Vytvrzuje hydraulicky. Kapilárně vodivé, vysoce alkalické.

Barva:

šedá

Míchací poměr:

cca 5 litrů čisté vody na 20 kg obsahu pytle

Pojivová báze:

portlandský cement bílý, vápenný hydrát

Objemová hmotnost:

cca 1,600 kg/m3

pH:

cca 12

Součinitel tepelné vodivosti - λ:

0,9 W/mK

Koeficient propustnosti vodních par - μ:

30

w80:

0,015

wsat:

0,27

Aw:

0,67

Spotřeba při lepení – ozubená špachtle:

5 kg/m2

Zpracovatelnost při +20 oC/65% vlhkosti:

cca 45 min

w80 = rovnovážná vlhkost materiálu vlhkost při 80% relativní vlhkosti vzduchu

wsat = rovnovážná vlhkost materiálu vlhkost při 100% relativní vlhkosti vzduchu

Aw = koeficient kapilární absorpce/příjmu vody

Příprava podkladu:

Podklad musí být schopen unést systém, který se bude na tomto místě realizovat. Z podkladu musí být odstraněny látky, které by ohrožovaly přídržnost lepidla k podkladu. Silně sající podklady je nutno před přilepením navlhčit vodou. Jako vhodné podklady jsou beton, cihelné zdivo, kombinované zdivo, cementové a vápenno-cementové omítky.

Zpracování:

Lepidlo OC (pytel 20 kg) se smíchá s cca 5 litry čisté vody (míchací poměr 4:1). Lepidlo a voda se míchají v pomalých otáčkách míchací vrtulí intenzivně až do vytvoření homogenní hmoty. Takto získáme cca 12,5 litrů lepidla.Teplota při zpracování nesmí klesnout pod +5 oC. Teplota podkladu a okolní teplota nesmí pod dobu 72 hodin po zpracování klesnout pod teplotu +5 oC.
Doba zpracovatelnosti směsi lepidla a vody je cca 45 minut při teplotě +20 oC.
Spotřeba lepidla při celoplošném nanášení (ozubená špachtle, zuby 0,5 x 0,8 cm) je cca 5 kg/m2.
Čistění nářadí – vodou ihned po ukončení prací.

Balení:

Papírové pytle 20 kg.

Skladování:

Skladovatelnost cca 12 měsíců v suchém prostředí.

Likvidace:

Čisté zbytky materiálu lze odevzdat k recyklaci. Silně znečištěná zbytková množství lze likvidovat společně s domovním odpadem. Nedávat do kanalizace.

Bezpečnostní informace:

Lepidlo se nesmí dostat do očí. V případě, že se dostane do očí, důkladně vymýt vodou a vyhledat lékaře. Zamezit kontaktu s kůží, požívat ochranné rukavice.
Děti chraňte před kontaktem s lepidlem.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Soubory ke stažení:


Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu