redstone.cz

Sanaver DUO

Sanaver DUO

Omítková směs Sanaver Duo je hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží nejen jako sanační opatření, ale i k zateplení stavební konstrukce. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Slouží současně jako jádrová a finální omítka, pro lokální vysprávky např. soklů budov.

Vlastnosti:

Použití omítky Sanaver Duo zajišťuje výraznou úsporu tepla (součinitel tepelné vodivosti po 120 dnech λ = cca 0,09 W/mK ). Poskytuje ochranu před všemi atmosférickými vlivy. Díky svým vodoodpudivým vlastnostem (koeficient absorpce vody - méně 3 %, za 120 dnů přítomnosti ve vodě) a difuzním vlastnostem (koeficient propustnosti vodních par ≤ 9 ) pomáhá Sanaver Duo rychle odvést vlhkost z podkladu, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř stavební konstrukce. Hodnota pH > 10 zajišťuje protiplísňové vlastnosti Sanaver Duo. Díky svým kapilárně aktivním vlastnostem vytváří zdravé a příjemné klima pro bydlení.

Použití:

Používá se pro fasádní a vnitřní omítání cihelných, betonových, železobetonových, pórobetonových, skleněných, dřevěných a kovových podkladů. Je vhodný pro omítání pemzových i sádrokartonových podkladů, které mají jednoduchý i složitý tvar. Díky nízké objemové hmotnosti dovede velmi dobře spolupracovat s podkladovými materiály s obdobně nízkou měrnou hmotností, a proto je vhodný jako finální povrchová úprava pro plynosilikátové tepelně izolační zdivo, jako například Ytong.

Možnosti použití: 

Je vhodný především při restaurování starých památkových objektů, nové výstavbě a renovacích objektů. Používá se pro fasádní a vnitřní omítání betonových, železobetonových, pórobetonových, cihelných, skleněných, ocelových podkladů. Sanaver Duo lze aplikovat spolu s uložením vhodné armovací tkaniny a tím docílit ideální odolnosti vůči případnému rozvoji prasklin podkladového zdiva.

Příprava podkladu:

Omítková směs Sanaver Duo se nanáší na suché očištěné stěny, zbavené všech nečistot a prachu. V případě, že jsou na stěně nerovnosti, je zapotřebí je předběžně vyrovnat. Silně savé podklady ( např. pórobeton atd. ) je nutné penetrovat silikátovou penetrací ProfiTec P460 k omezení jejich savosti.

Zpracování:

Postup, způsob nanášení: Celý obsah pytle (7 kg) smícháme s vodou do homogenního stavu v poměru cca 2,5 litry vody na 7 kg materiálu. Za pomocí míchacího zařízení mícháme po dobu 5 - 6 minut. Doporučujeme celý obsah jednoho balení míchat najednou a po promíchání ponechat vzniklou hmotu několik minut "odpočinout". Připravená malta musí být nanesena na povrch do 2 hodin od okamžiku přípravy. Podklad je vhodné před aplikací navlhčit, zejména u silně savých povrchů. Před samotným omítáním je zapotřebí připravit povrch a odstranit nerovnosti. Doporučená aplikovaná tloušťka v jedné pracovní operaci na svislé ploše je cca 1 - 5 cm. Ve vhodných vzdálenostech je třeba připevnit omítníky (možno pomocí Sanaver Duo). Připravená malta se nanáší ručně natahováním ocelovým hladítkem, nebo strojně - pomocí omítacího zařízení. Nadbytečnou maltu stáhněte pomocí hladítka, nebo zednické latě. Vytáhněte omítníky. Prázdná místa, kde byly omítníky, vyplňte omítkou. Ještě jednou srovnejte zednickou latí. Po minimálně 24 - 48 hod aplikovat dekorační finální vrstvu pomocí hladítka ve struktuře podle přání, případně přeštukujte povrch pomocí systémového materiálu Thermo IN. Po 40 hodinách schnutí je možné povrch opatřit nátěrem – doporučena je silikátová barva ProfiTec. Plných funkčních a mechanických vlastností omítka nabývá po několika týdnech v závislosti na okolních podmínkách. Strojní nanášení: Strojně omítat je možné omítačkami PFT typu G4 nebo G5 při použití šneku TWISTER D5-2,5, tryska 14 mm. Hadice optimálně ve variantách délka 13,3 m/průměr 35 mm nebo délka 10 m/průměr 25 mm. Spotřeba: cca 3 - 3,5 kg/m2 při tloušťce vrstvy cca 1 cm. Teplota při zpracování: nezpracovávejte při příliš vysokých, nebo naopak nízkých teplotách (pod +5 °C) vzduchu a zdiva, na přímém slunci, nebo při silném větru. Čištění nástrojů: ihned po použití vodou

Skladování:

V suchu a chladu, chránit před mrazem a vlhkem. Skladovatelnost minimálně 12 měsíců.

Balení:

pytel 7 kg

Bezpečnostní informace:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek podle zákona č. 356/2003 Sb. a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES.
První pomoc: při styku s kůží - důkladně omýt vodou a mýdlem; při zasažení očí - vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat minimálně 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu:

Zbytky materiálu uložte do označených nádob a likvidujte jako ostatní odpad na vyhrazených skládkách. Použité, řádně vyprázdněné obaly přednostně předejte k recyklaci, nebo likvidujte jako ostatní odpad na vyhrazených skládkách v souladu s místními předpisy a se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu