redstone.cz

Speciální krém redstone USP

Speciální krém redstone USP

Pastovitá hydrofobizace (izolační prostředek)  bez rozpouštědel na bázi polysiloxanu. Jeden z komponentů systému univerzální sanační desky redstone USP – sytém DGD.

Vlastnosti:

Speciální krém připraven k okamžitému použití. Vodou ředitelný impregnační prostředek s vysokou schopností proniknout do hloubky minerálních materiálů. Vodoodpudivý, zaručující propustnost vodních par. Odolný vůči alkalickému prostředí. Odolný vůči mrazu a mrazicím cyklům. Tixotropní, zaručující bezproblémovou aplikaci beze ztrát. Dobře přídržnou na kolmých stěnách.

Bílý - mléčný, krémový materiál.

Použití:

Systémový komponent při interiérovém sanačním systému redstone desky UPS – systém deska-gel-deska. Jako hydrofobní impregnace ochrana fasád. Jako penetrace pod silikonové nátěrové a omítkové fasádní systémy.

Technické údaje:

Produkt na bázi:

polysiloxan (> 25 % obsahu) bez rozpouštědel

Hustota:

0,99 kg/dm³

pH:

8 - 10

Spotřeba při jednom nátěru:

cca 0,2 l/m² v závislosti na charakteru podkladu

Příprava podkladu:

Podklad musí být zbaven nečistot a materiálů bránícím přídržnosti.

Zpracování v systému DGD:

Před startem sanačních prací doporučujeme provést průzkum za účelem odhalení příčiny poruchy ve stavbě.
První sanační deska USP přilepená na stěnu se po cca 2 hodinách po nalepení válečkem (od kříže) natře tímto neředěným krémem.
2. nátěr se provede těsně před připevněním druhé systémové desky USP tvořící pohledovou stranu systému.

Podmínky zpracování:

Desky nezpracovávejte, pokud je teplota vzduchu a podkladu nižší než +5 °C. Čistěte hned po použití vodou.

Skladování:

Skladujte na suchém místě, chráněném proti mrazu v uzavřeném originálním obalu. Minimální doba skladovatelnosti je 12 měsíců.

Balení:

Nádoby o velikosti 5 litrů.

Likvidace materiálu a obalů:

Nevytvrzený materiál smíchat s cementem a nechat ztvrdnout, následně likvidovat jako komunální odpad. Tekutý výrobek se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Zabránit vniknutí do kanalizace, povrchových a spodních vod a do půdy.
Zbytky materiálu po důkladném vyschnutí je možno likvidovat jako komunální odpad. Obaly se zbytky materiálu je nutno likvidovat stejně jako materiál samotný. Prázdné řádně vyčištěné obaly mohou být předány k recyklaci.

Bezpečnostní informace:

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES. Neobsahuje organická rozpouštědla.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu, nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

Soubory ke stažení:


Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu