redstone.cz

Inspekce nemovitostí je na českém trhu poměrně nová placená služba, která pomáhá ve vyhodnocení technického stavu nemovitosti a nalezení vad, které se na nemovitosti ještě neprojevily.
Varianty obsahu služby, které nabízíme:
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Služba č. 1
Základní prověření rizik nemovitosti certifikovaným inspektorem bez osobní prohlídky nemovitosti – pro byt i rodinný dům od 1.500,00 Kč – výstupem služby je jednoduchá písemná zpráva s výčtem možných rizik.
Certifikovaný inspektor na základě fotografií, polohy nemovitosti, schémat, původních výkresů a dalších dostupných informací vytypuje a upozorní na rizika vad, které je vhodné zkontrolovat. Osobní prohlídka se nerealizuje. Výsledek je limitován množstvím a kvalitou informací poskytnutých zákazníkem.
Kdy je vhodné provést základní prověření rizik certifikovaným inspektorem?
Pro zákazníka kupujícího, nebo prodávajícího nemovitost jako jeden z prvních kroků k získání počáteční jistoty realitní transakce.

Služba č. 2.
Prohlídka nemovitosti v doprovodu certifikovaného inspektora nemovitostí – cena od 2.900,00 Kč – výstupem služby jsou ústní informace o zjištěných poruchách a možných dalších rizicích poruch.
Certifikovaný inspektor se účastní prohlídky nemovitosti a průběžně upozorňuje zájemce na zjevné vady a na rizika skrytých vad.
Kdy je vhodné provést prohlídku nemovitosti spolu s certifikovaným inspektorem?
Pro zákazníka kupujícího nemovitost je prohlídka s inspektorem ideální řešení ve chvíli, kdy se zákazníkovi nemovitost líbí z hlediska lokality, velikosti a uvažuje o koupi nemovitosti.
Prohlídka s inspektorem pomůže ve chvíli, kdy je potřeba řešit rekonstrukci nemovitosti nebo se uvažuje o její přestavbě.
Prohlídka s inspektorem nemovitosti je ideální u přejímky novostavby rodinného domu, nebo bytu v novostavbě, nebo před kolaudací nemovitosti.

Služba č. 3
Inspekce nemovitosti bez odhadu nákladů nutných k uvedení nemovitosti do správného technického stavu – cena od 3.900,00 Kč – výstupem služby je Inspekční technický pasport nemovitosti.
Certifikovaný inspektor nemovitostí podrobně prozkoumá nemovitost. V závislosti na zákazníkem vybraných technických oborech předmětu inspekce nemovitosti dochází k posouzení více jak 160 položek. Na základě průzkumu vypracuje inspektor podrobnou zprávu o stavu nemovitosti ve vybraných technických oborech a tzv. Inspekční technický pasport nemovitosti (ITPN). ITPN je nápomocen zákazníkovi prodávajícímu nemovitost jako legitimace technického stavu nemovitosti a zákazníkovi kupujícímu nemovitost jako pomoc při správném rozhodnutí o koupi nemovitosti.
ITPN přehledně informuje po jednotlivých vybraných technických oborech o počtu nalezených vad, tyto vady identifikuje a současně upozorňuje na další možná konkrétní technická rizika skrytých vad nalezených v nemovitosti, která se ještě neprojevují, ale mohou se projevit a způsobit závadu nemovitosti v budoucnu.
Plná inspekce (všech 8 oborů) nemovitosti u rodinného domu v závislosti na velikosti a technickém stavu domu ve skutečnosti znamená intenzivní průzkum a dokumentace nemovitosti v době trvání od dvou do pěti hodin. Inspektor potřebuje další hodiny intenzivní práce na přípravu inspekce (studium dodaných a vyhledaných dokumentů a zpráv) a vlastní administrativní zpracování výsledků inspekce.
Kdy je vhodné provést plnou inspekci nemovitosti?
Pro zákazníka kupujícího nemovitost je ideální objednat plnou inspekci nemovitosti ve fázi, kdy je pro koupi nemovitosti víceméně rozhodnut a dolaďuje podmínky kupní smlouvy.
Pro zákazníka prodávajícího nemovitost je dobré objednat si inspekci ve fázi, kdy se chystá na prodej a chce mít nezávislý dokument, kterým může zájemcům prokazovat kvalitu jeho prodávané nemovitosti. V této fázi lze inspekci na přání zákazníka navíc doplnit placenou službou o vystavení povinného Průkazu energetické náročnosti budovy a Znaleckého ohodnocení.

Služba č. 4
Inspekce nemovitosti s odhadem nákladů nutných k uvedení nemovitosti do správného technického stavu – cena od 4.900,00 Kč - výstupem služby je Inspekční technický pasport nemovitosti.
Certifikovaný inspektor nemovitostí podrobně prozkoumá nemovitost. V závislosti na zákazníkem vybraných technických oborech předmětu inspekce nemovitosti dochází k posouzení více jak 160 položek. Na základě průzkumu vypracuje inspektor podrobnou zprávu o stavu nemovitosti ve vybraných technických oborech a tzv. Inspekční technický pasport nemovitosti (ITPN).
Průkaz nemovitosti je nápomocen zákazníkovi prodávajícímu nemovitost jako legitimace technického stavu nemovitosti a zákazníkovi kupujícímu nemovitost jako pomoc při správném rozhodnutí o koupi nemovitosti.
Průkaz nemovitosti přehledně informuje po jednotlivých vybraných technických oborech o počtu nalezených vad, tyto vady identifikuje a současně upozorňuje na další možná konkrétní technická rizika skrytých vad nalezená v nemovitosti, která se ještě neprojevují, ale mohou se projevit a způsobit závadu nemovitosti v budoucnu.
V ITPN jsou vyčísleny budoucí náklady potřebné na opravy pro uvedení nemovitosti do správného technického stavu – nutné budoucí náklady na odstranění vad a rizikových řešení zjištěných inspektorem nemovitosti. Zpráva může na přání zákazníka obsahovat postupy na odstranění zjištěných vad. Vyčíslení budoucích nákladů na opravy může sloužit i jako prostředek pro jednání o ceně nemovitosti.
Kompletní inspekce nemovitosti u rodinného domu v závislosti na velikosti a technickém stavu domu ve skutečnosti znamená intenzivní průzkum a dokumentace nemovitosti v době trvání od dvou do pěti hodin. Inspektor potřebuje další hodiny intenzivní práce na přípravu inspekce z hlediska odhadu nákladů nutných k uvedení nemovitosti do správného technického stavu (studium dodaných a vyhledaných dokumentů a zpráv) a vlastní administrativní zpracování výsledků inspekce.
Kdy je vhodné provést plnou inspekci nemovitosti?
Pro zákazníka kupujícího nemovitost je ideální objednat kompletní inspekci nemovitosti ve fázi, kdy je pro koupi nemovitosti víceméně rozhodnut a dolaďuje podmínky kupní smlouvy.
Pro zákazníka prodávajícího nemovitost je dobré objednat si inspekci ve fázi, kdy se chystá na prodej a chce mít nezávislý dokument, kterým může zájemcům prokazovat kvalitu jeho prodávané nemovitosti. Prodávající potom ví, kolik budou stát případné opravy a opatření k uvedení nemovitosti do správného technického stavu. S touto informací může pracovat ve svůj prospěch při určení nabídkové ceny a skutečné prodejní ceny. V této fázi lze inspekci na přání zákazníka navíc doplnit službou o vystavení povinného Průkazu energetické náročnosti budovy a Znaleckého ohodnocení.

Služba č. 5
Posouzení projektu stavby nemovitosti, nebo projektu rekonstrukce – mám projekt stavby nového domu nebo rekonstrukce domu – cena od 5.900,00 Kč.
Jedná se o prověření zpracovaného nebo zpracovávaného projektu. Tato prověrka pomáhá projektantovi i zákazníkovi zhodnotit parametry projektu. Inspektor vytypuje problematická místa projektu a navrhne ve spolupráci s projektantem případnou optimalizaci projektu – izolační spolehlivost obálky budovy (spodní stavba, fasáda, střecha – rizika zatékání a tepelně vlhkostních poruch, tepelná pohoda a optimalizace případného zateplení), optimálnost návrhu technického zařízení budovy, stav projektu z hlediska hygieny a ochrany zdraví (tepelné mosty, rizika kondenzace a výskytu plísní,...), energetická náročnost, ochrana proti hluku. Výstupem je Inspekční technický pasport nemovitosti o prověření projektu a návrhy alternativních řešení a vyčíslení jejich nákladů.
Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky.

Služba č. 6
Posouzení nemovitosti před rekonstrukcí – v případě, že uvažujete o rekonstrukci domu, bytu, stavby ...
Inspektor provede inspekci nemovitosti a výsledky inspekce nemovitosti mohou sloužit jako kvalifikovaný podklad pro zadání druhu oprav a úprav pro stavební firmu, která bude rekonstrukci provádět. V případě, že certifikovaný inspektor vyčíslí náklady na jednotlivé položky rekonstrukce, bude mít i představu o ceně celé rekonstrukce.
Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky v závislosti na rozsahu rekonstrukce.

Služba č. 7
Posouzení společných částí domu a stavu bytového domu formou inspekce na základě individuálních potřeb společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev.
Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky.

Služba č. 8
Vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy.
Od 1.1.2013 je PENB vyžadován podle energetického zákona pro všechny prodávané nemovitosti na realitním trhu. Průkaz posuzuje úroveň energetické náročnosti budovy z hlediska energie na vytápění, ohřev teplé vody, klimatizaci a umělé osvětlení. Na základě toho je nemovitost zatříděna do kategorie A až G.
Cena od 8.900,00 Kč. Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky. Za nedodržení zákona, nebo za nesprávné vypracování PENB hrozí pokuta od 50 do 100 tisíc korun, u právnických osob až 200 tisíc korun. Ze zkušenosti varuji před „lacinými průkazy“, které jsou obvykle nesprávně vypracovány a stávají se tak předmětem pokut.

Služba č. 9
Vypracování znalecké ocenění nemovitosti (ZON)
Tento dokument je nutný k výpočtu daně z prodeje nemovitosti. Od roku 2014 tento dokument může nahradit bezplatný výpočet finančního úřadu. Pokud ale výši daně stanovuje finanční úřad, musí prodávající vyplnit náročný dotazník a také výše daně je stanovena s velkou časovou prodlevou. Dokument musí vystavit Znalec v oboru ekonomika staveb. Cena od 5.000,00 Kč. Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky.

Služba č. 10
Vypracování finančního plánu - potřebuji znát budoucí náklady na provoz a údržbu nemovitosti:
Zorganizuji vypracování finančního plánu, ve kterém se zhodnotí budoucí náklady na provoz a údržbu nemovitosti. Finanční plán zpracovaný odborníky znaleckého ústavu dává zákazníkovi představu o finančních tocích spojených s nemovitostí a poskytuje mu tím podklad pro finanční plánování. Plán zahrnuje náklady na energie na vytápění, náklady na běžnou kontinuální údržbu a opravy, u nově nabyté nemovitosti náklady na uvedení do funkčního stavu, náklady na rekonstrukce stárnoucích částí nemovitosti. Výstupem je finanční plán a zpráva o budoucích nákladech. Cena od 5.900,00 Kč. Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky.

Služba č. 11
Průkaz nemovitosti pro zdravý život - potřebujete znát vliv nemovitosti z hlediska zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti osob v nemovitosti? Jedná se o specializovanou inspekci nemovitosti zaměřenou na vlivy ohrožující zdraví a bezpečný život bydlících. Inspekce pomáhá identifikovat a odstranit faktory ohrožující zdraví a bezpečnost – plísně, radon, formaldehyd, azbest, radioaktivita, oxid uhličitý, požární bezpečnost a bezpečnost při užívání nemovitosti (kluzké povrchy, nevhodná schodiště a zábradlí ...). Výstupem je Průkaz nemovitosti pro zdravý život, zpráva o zdravotních rizicích nemovitosti a kalkulace nákladů na odstranění vad a rizik vypracovaná zkušenými odborníky znaleckého ústavu. Inspekce je prováděna odborníky znaleckého ústavu. Cena od 4.830,00 Kč. Přesná cena za službu je součástí konkrétní nabídky.

Služba č. 12
Služba na identifikaci příčiny a odstranění problému nemovitosti - potřebuji poradit ohledně technického problému nemovitosti. Nabídka řeší problémy, které se dají vyjádřit otázkami:
• Máte vlhko ve sklepě?
• Máte mokré stěny?
• Máte zarosená okna?
• Máte plísně na stěnách, nebo oknech?
• Náhle se objevily tmavé skvrny na stěnách a stropech?
• Projevuje se někde nežádoucí kondenzace vody?
• Máte mokré skvrny pod střechou?
• Cítíte od stěn průvan a chlad?
• Nemůžete v zimě vytopit místnosti?
• Máte netěsnosti v podlahovém vytápění a vytéká vám voda?
• Slyšíte hluk z okolních místností?
• Slyšíte kroky z chodby?
• Bude mě soused zastiňovat při dostavbě/nástavbě svého domu?
• Máte jakýkoli jiný technický problém s nemovitostí?
Výstupem může být ústní konzultace na místě při inspekci, písemná koncepce na odstranění vad, písemný znalecký posudek, projekt na odstranění vad. Ve výstupu se m.j. dokumentují vady a poruchy, řeší se příčiny problému, způsob a technologie odstranění problémů a vad.
Cena od 3.900,00Kč.
Obecně platí, že přesné ceny závisí na typu a velikosti objektu. Přesná cena je součástí konkrétní nabídky. Prohlídky je možné po domluvě uskutečnit i během víkendu.

Služba č. 13
Poradenství - potřebuji poradit ohledně technického problému nemovitosti. Nabídka řeší problémy, které se dají vyjádřit otázkami, nebo popisem problému:
• Potřebuji technického odborníka na „mé straně“ k přejímce bytu, nebo domu.
• Nemohu zateplit fasádu nemovitosti, mohlo by být řešením vnitřní zateplení?
• Jak se dají odstranit tepelné mosty ve stavbě?
• Jak mohu snížit náklady na vytápění?
• Rád bych poznal nežádoucí úniky tepla z nemovitosti na základě termovizního měření bytu, nebo domu. Blower-test.
• Skýtá naše nemovitost vhodné podmínky k životu našich dětí z hlediska správného užívání bytu?
• Potřebuji změřit vzduchovou neprůzvučnost (schopnost stavební konstrukce zabránit přenosu zvuku, který se šíří vzduchem z jednoho prostoru do jiného prostoru) bytu, nebo domu a na základě výsledků poradit. Test vzduchové neprůzvučnosti.
• Potřebuji změřit kročejovou neprůzvučnost (schopnost vodorovné konstrukce utlumit kročejový zvuk) bytu, nebo domu a na základě výsledků poradit. Test kročejové neprůzvučnosti.
• Potřebuji vypracovat studii zastínění domu, nebo pozemku na základě vyhodnocení oslunění.
• Mám dobře zateplený objekt. Když venku fouká vítr, dochází v některých částech nemovitosti ke snížení teploty vnitřního vzduchu („uniká teplo“). Blower–door test.
• Potřebujete provést rekonstrukci současného kontaktního zateplovacího systému na nemovitosti?
• Potřebujete zateplit vlhkou nemovitost?
• Máte jakýkoli jiný technický problém s nemovitostí?
Základní informace telefonem/mailem je zdarma. Ceny od 1.900,00 Kč. Formy dle přání zákazníka – konzultace na místě, technický posudek, koncepce odstranění vad, odborný posudek, znalecký posudek, projekt. Výstupy ústní, nebo písemné. Blower–door test od 7.000,00 Kč. Testy neprůzvučnosti obvykle od 7.000,00 Kč a za následující testy již od 3.500,00 Kč.
Obecně platí, že přesné ceny závisí na typu a velikosti objektu. Přesná cena je součástí konkrétní nabídky jako individuální cena. Prohlídky je možné po domluvě uskutečnit i během víkendu.

Služba č. 14
Zpětná prověrka nemovitosti – při koupi nemovitosti bez předchozí inspekce nemovitosti odborníci doporučují nechat si nemovitost prověřit i zpětně. Cena od 2.900,00 Kč.
U každé vady, která se u nemovitosti objeví, je podle nového občanského zákoníku povinností nového vlastníka prokázat, že vada byla přítomna v konstrukci už v době prodeje.
Odpovědnost za takto skrytou vadu by v případě prokázání nesl prodávající po dobu 5 let od předání nemovitosti kupujícímu. Prokázání takovéto vady však není bez předchozí inspekce jednoduché. Praktikují se proto inspekce nemovitostí – viz výše popsané nabídky.
Z praxe a statistik je známo, že vady obvykle souvisí se špatnou tepelnou izolací, vlhkostí, rosením oken a plísněmi. Tyto vady objeví zpravidla pouze termovizní kamera, a to nejlépe v zimních měsících. Odborníci doporučují nechat si nemovitost prověřit i po koupi během chladnějších měsíců – zpravidla září až květen. Přesná cena za službu „šitou na míru zákazníka“ je potom součástí individuální nabídky.
Obecně platí, že přesné ceny závisí na typu a velikosti objektu. Přesná cena je součástí konkrétní nabídky. Prohlídky je možné po domluvě uskutečnit i během víkendu.

Služba č. 15 (modelová situace)
Vyjednavač o ceně nemovitosti na straně kupujícího při realitní transakci – při koupi nemovitosti vám pomohu vyjednávat o kupní ceně nemovitosti. Provedu inspekci nemovitosti, kterou hodláte zakoupit. Zhodnotím viditelné projevy poruch a poruchy. Vyhodnotím rizika potencionálních poruch, která se v současnosti ještě neprojevují a mohou se projevit nežádoucími projevy v budoucnu. Provedu fundovaný odhad nákladů na odstranění projevů poruch, současných poruch a potencionálních poruch. Tyto náklady vyjádřím sumou Kč. V rámci realitní transakce dosáhnu mým vyjednáváním o kupní ceně snížení původní první nabídnuté kupní ceny. Tím docílím úsporu pro kupujícího. Podmínka je, že výchozí kupní cena pro vyjednávání při realitní transakci musí být první nabídnutá kupní cena kupujícímu prodávajícím, nebo jeho zmocněncem. Inspektor, co by vyjednavač o ceně, určí taktiku vyjednáváním o ceně.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Odměna za službu č. 15 v Kč bez DPH: základní honorář pro inspektora je od 9.000,00 Kč v závislosti na velikosti a typu nemovitosti + provize ve výši 30 % docílené úspory z první nabídnuté kupní ceny nemovitosti.

Příklad:
2.000.000 Kč - první nabídnutá kupní cena nemovitosti
1.900.000 Kč - docílená inspektorem vyjednaná konečná kupní cena nemovitosti
100.000 Kč - docílená úspora
30.000 Kč - provize pro inspektora ve výšit 30 % docílené úspory kupní ceny nemovitosti
70.000 Kč - úspora kupujícího

Modelová situace služby č. 15 bude precizována v konkrétní písemné nabídce.

Co si myslíte o inspekci nemovitostí? Je má nabídka postačující? Potřebujete nabídnout službu, která není v nabídce, viz výše?


Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu